Aanbod trainingen

Training
Oog voor Interactie
-
onderdeel van de subsidieregeling

In de training 'Oog voor interactie' staat taalrijke interactie tussen gastouder of pedagogisch medewerker en kinderen centraal. Hoe kan ik nog beter communiceren met kinderen? Hoe kan ik meer taalrijke interacties inzetten om het kind te laten leren? En wat zijn mijn sterke en zwakke kanten in mijn interacties naar ouders, collega's en kinderen?

Training
Werken met baby's - voldoet aan de eisen uit de wet IKK

Vanaf 2018 moeten kinderopvangorganisaties aan de slag met het bijscholen van pedagogisch medewerkers op babygroepen. Er geldt een ingroeiperiode van vijf jaar.  Dit is één van de eisen uit de Wet IKK. De training 'Werken met baby's' voldoet aan de criteria in het functieboek voor specifieke scholing voor baby-opvang. JB Expertise biedt deze waardevolle training aan!

Het doel van de training is pedagogisch medewerkers en gastouders inzicht te geven in de belangrijke rol die zij hebben bij het welbevinden en de ontwikkeling van baby’s. Wat moet ik doen om de breinontwikkeling te stimuleren? Hoe kan ik interacties tussen baby's begeleiden? Welke activiteiten voer ik uit met baby's? Hoe ziet de samenwerking met ouders eruit?

Training
Landelijke Training Aanpak Kindermishandeling -
signaleren en handelen volgens de meldcode

In deze training krijgen pedagogisch medewerkers en gastouders kennis en vaardigheden aangereikt om huiselijk geweld en kindermishandeling te signaleren. Welke signalen kunnen duiden op kindermishandeling? Hoe moet ik handelen volgens de stappen uit de meldcode? Hoe ga ik het gesprek aan met ouders? Hoe voer ik een zorg-verkennend of een grens-stellend gesprek?

Training
Knap lastig! Kinderen met een ontwikkelings- of gedragsproblemen

Deze training is ontwikkeld met als doel om pedagogisch medewerkers en gastouders handvatten te geven om alle kinderen een veilige en uitdagende omgeving te bieden, ook de kinderen die als lastig of zelfs als ‘knap lastig’ worden ervaren. Hoe ziet het gedrag van kinderen met een autisme-verwante stoornis eruit? Hoe kan ik kinderen met ADHD het beste begeleiden? Hoe kan ik kinderen met"lastig gedrag" ondersteunen? Wat dit doet gedrag met mij?

Training
Laten spelen is een vak

In deze training leren en oefenen pedagogisch medewerkers en gastouders een aantal vaardigheden waarmee zij kinderen optimaal kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling. Hoe ziet sterke en zwakke betrokkenheid op spel eruit? Op welke momenten moet ik het kind emotionele ondersteuning bieden? Hoe geef ik kinderen de ruimte om zelf te ontdekken? Hoe zien goede oudercontacten eruit?

Training
Videofeedbacktraining - VIPP-SD en VIPP-CC

In deze effectief bewezen training, ontwikkeld door Universiteit Leiden, krijgen ouders, pedagogisch medewerkers en gastouders kennis over de ontwikkeling en opvoeding van het jonge kind. Eigen opvoedvaardigheden worden door middel met video verbeterd. Hoe deel ik emoties met mijn kind? Hoe ga ik effectief in op een driftbui? Hoe stimuleer ik zelfstandigheid van mijn kind?